Argenta-Fund Overheidsobligatie - dis

Overzicht

Argenta-Fund Overheidsobligaties is een compartiment van "Argenta-Fund", een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur.

Kerngegevens

 • Toewijzing van het resultaat

  Distributie

 • ISIN-code

  LU1243879142

 • Inventariswaarde 16/09/2020

  € 3.871,77

 • Nettoactiva 16/09/2020

  € 697.769,82

 • Startdatum

  20/04/2016

 • Initiele inventariswaarde

  € 4.142,31

 • Frequentie van de berekening van de inventariswaarde

  Wekelijks (woensdag)

 • Soort fonds

  Obligatie compartimenten

 • Aanbevolen looptijd

  4 jaar

 • Minimaal intekenbedrag

  0 €

 • Kapitaalgarantie

  Nee

 • Munt

  Euro

Beleggingsbeleid

Het compartiment belegt vooral in obligaties of in gelijkwaardige effecten, uitgegeven door landen uit het beleggingsuniversum van Ethibel EXCELLENCE (deze lijst kan sommige emerging markets bevatten). Forum ETHIBEL is een Belgische vereniging, opgericht in 1992 en erkend als expert voor notatie, onafhankelijke controle en certificatie van producten die aan ethische, maatschappelijke, milieuvriendelijke normen beantwoorden (www.forumethibel.org).

Overeenkomstig artikel 45 van de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve beleggingsinstellingen zal het compartiment gebruik kunnen maken van de afwijking die is toegestaan op grond van artikel 43, lid 3 en zo, volgens het beginsel van de risicospreiding, tot zijn totaliteit aan activa kunnen beleggen in verschillende uitgiften van effecten die zijn uitgegeven of gewaarborgd door een land dat opgenomen is in de hierboven vermelde lijst. Het compartiment zal dus effecten van ten minste zes verschillende door deze staat uitgegeven uitgiften in portefeuille hebben, de effecten van eenzelfde uitgifte kunnen niet meer dan 30 % van het totale bedrag van zijn activa uitmaken. De lijst Ethibel EXCELLENCE is op aanvraag beschikbaar bij de hoofdzetel van Argenta Asset Management S.A.

Daarnaast mag het compartiment tot 10% van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s , gecertificeerd of van een label voorzien door Forum ETHIBEL.

Risico

Lager risico Hoger risico
1 2 3 4 5 6 7
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico’s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het compartiment is hoofdzakelijk blootgesteld aan rente- en kredietrisico’s die verbonden zijn aan elke investering in obligaties. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 3 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.

De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.

De belangrijkste risico’s van dit compartiment zijn:
Renterisico: een groot deel van de opbrengst van het compartiment is onderworpen aan de schommelingen van de rentevoeten. Deze zijn afhankelijk van de politieke en economische situatie. Hoe meer obligaties in het compartiment, hoe groter dit renterisico is.
Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen is eerder laag voor dit compartiment.
Kredietrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten is eerder laag voor dit compartiment.
Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten is eerder gemiddeld voor dit compartiment.
Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs is eerder laag voor dit compartiment.

De beschrijving en de details van de risico’s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie.

Jaarlijkse rendementen

Kostenstructuur

 • Instapkosten

  max 5,00%

 • Uitstapkosten

  max 5,00%

 • Beheerskosten

  1,30%

 • 1,68%

Roerende voorheffing in België

Het gaat om een compartiment van distributie die meer dan 10% van zijn vermogen in vastrentende effecten investeert. Bijgevolg betaalt u 30% roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Deze rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (minus de minwaarden) uit de vastrentende waarden. Bij uitkering van een dividend betaalt u een roerende voorheffing van 30%.

Het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het ex ante document zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans, de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis beschikbaar in het Frans, bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in een Argenta-kantoor. De belegger kan ook deze documenten vinden in het rubriek DOCUMENTEN. De netto-inventariswaarde van de compartimenten wordt gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’ en in het rubriek OVERZICHT. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel.