Duurzaamheid

Argenta Asset Management SA

Duurzaamheid. Lang voor het een modewoord werd, was het al geïntegreerd in de werking van Argenta. Duurzaamheid betekent zorgen voor mens, milieu en maatschappij. En dat resulteert in stabiele en betere bedrijfsresultaten, gelukkige werknemers en een gezonde samenleving. Daar zijn we bij Argenta van overtuigd.

Bekijk het duurzaamheidsbeleid bij Argenta

Bekijk het ESG Investeringssbeleid van Argenta Asset Management

Bekijk het activiteiten - en duurzaamheidsverslag

Bekijk de verklaring verloningsbeleid

Duurzaam beleggen met Argenta Asset Management

De beheerders van Argenta Asset Management selecteren en integreren factoren op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur tijdens het beleggingsproces om de beste langetermijnresultaten voor beleggers te genereren.

Hiervoor gebruiken ze een uitsluitingslijst.

Indien één van de compartimenten van de fondsen direct belegt in een aandeel of in een obligatie uitgegeven door een emittent die voorkomt op de uitsluitingslijst, omdat deze emittent tijdens de halfjaarlijkse update door Vigeo Eiris aan de uitsluitingslijst is toegevoegd, beschikt de beheerder over een bepaalde termijn om het betrokken effect te verkopen (3 maanden voor de aandelen en 6 maanden voor de obligaties). Verder heeft Argenta Asset Management gepaste interne controles met betrekking tot de naleving van de uitsluitingslijst geïmplementeerd, Deze controles worden uitgevoerd op twee niveaus : door de beheerder en, op een tweede niveau, door de onafhankelijke risicobeheerfunctie.

De uitsluitingslijst is uit twee delen samengesteld.

Een deel is gebaseerd op de uitsluitingsprincipes van het Noorse Staatsfonds (genaamd ‘Norges-lijst’), het ander deel op de uitsluitingslijst die Vigeo Eiris heeft opgesteld.

 • Norges-lijst

De Norges-lijst werd opgesteld op basis van de criteria van het Noorse ministerie van Financiën. Norges Bank beslist over de uitsluitingen op basis van de aanbevelingen van een Ethische Raad die is aangewezen door de Noorse minister van Financiën. De uitsluitingscriteria zijn verbonden aan de volgende producten en gedragingen:

- Uitsluitingscriteria verbonden aan producten: bedrijven die energie opwekken uit steenkool, tabak produceren, wapens maken en de humanitaire principes schenden door ze te gebruiken, fragmentatiewapens maken of militaire uitrusting verkopen aan sommige landen.

- Uitsluitingscriteria verbonden aan gedragingen: bedrijven die een onaanvaardbaar en onethisch beleid voeren dat leidt tot schendingen van de rechten van de mens, ernstige milieuschade, ernstige corruptie, ernstige schendingen van de individuele rechten in oorlogen en conflicten of andere ernstige schendingen van fundamentele ethische normen.

 • Vigeo Eiris-lijst

De door VigeoEiris onderzochte uitsluitingscriteria zijn gebaseerd op controversiële activiteiten en controverses.

1. Uitsluiting op basis van controverses

Bedrijven worden geëvalueerd op basis van de UN Global Compact Principles. Dat zijn tien principes gebaseerd op de rechten van de mens, arbeidsrechten, milieufactoren en anticorruptie. Denk maar aan schending van de privacy, corruptie, witwaspraktijken, … Hiervoor gebruikt Vigeo Eiris alle erkende internationale normen en standaarden. Als een norm of standaard niet gerespecteerd wordt, spreken we van een ‘controverse’.

2. Uitsluiting op basis van controversiële activiteiten

Argenta Asset Management sluit, met de hulp van Vigeo Eiris, bedrijven uit die betrokken zijn bij controversiële activiteiten of die in bepaalde controversiële sectoren actief zijn. De graad van eventuele betrokkenheid bij een controversiële activiteit wordt gemeten aan de hand van de mate waarin het inkomen dat deze activiteit procentueel bijdraagt aan het totale inkomen van een onderneming. Voor elke activiteit werd een maximaal percentage van de omzet vastgelegd.

Denk maar aan de tabaks-, gok-, seks- of wapenindustrie, dierenmishandeling, …

Bekijk de volledige uitsluitingslijst

Investeren in bedrijven met een positieve impact

Argenta Asset Management beheert verschillende duurzame beleggingsfondsen. Daarmee wil het investeren in bedrijven die een positieve impact hebben op de maatschappij. Argenta Asset Management hanteert het best-in-class-principe en onderscheidt de goede leerlingen van de rest op basis van informatie die wordt aangeleverd door Vigeo-Eiris.

De beheerders gaan op zoek naar de bedrijven met de beste ESG-score. Dat zijn de bedrijven die het best scoren op het vlak van duurzaamheid.

Wat is ESG?

ESG staat voor Environment Sustainable Governance. Het zijn richtlijnen rond energieverbruik, klimaat, afvalverwerking, beschikbaarheid van grondstoffen, hernieuwbare energie, gezondheid, veiligheid en goed ondernemingsbestuur.

Vigeo Eiris berekent een aparte E (Environmental), S (Social) en G (Governmental) score en ook een samenvattende ESG-score in zijn Equitics© ESG-research.

Deze methodologie is gebaseerd op internationaal erkende normen en standaarden van internationale organisaties zoals de VN, IAO en de OESO. Vigeo Eiris heeft deze normen en standaarden opgedeeld in zes onderzoeksdomeinen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen: mensenrechten, menselijk kapitaal, milieu, maatschappelijke impact, marktethiek, deugdelijk bestuur.

Bekijk de volledige lijst van de criteria en domeinen gebruikt in het berekenen van de ESG-score.

Met deze duurzame selectie willen de fondsbeheerders twee doelstellingen bereiken:

 • Bedrijven ondersteunen waarvan de diensten en producten binnen hun sector op de meest duurzame manier tot stand komen.
 • Bedrijven stimuleren om stapsgewijs verbeteringen door te voeren op het vlak van duurzaamheid.

Duurzame overheidsobligaties

Als een duurzaam compartiment in overheidsobligaties investeert, moeten deze obligaties worden uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst van duurzame overheden gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating berekend door Vigeo Eiris.

De analyse van overheden is net zoals die van bedrijven gebaseerd op dezelfde internationale normen en standaarden.

De analyse is gebaseerd op een ruime set van performantie- en risico-indicatoren, opgedeeld in drie groepen:

 • ‘Protection of the environment’
 • ‘State of Law and Governance’
 • ‘Measures related to social security and solidarity’

De gebruikte criteria zijn bijvoorbeeld: de bescherming van watervoorraden, de bescherming van de biodiversiteit, de bevordering van onderwijs, de toegang tot gezondheidsinfrastructuur, de deelname aan internationale mensenrechtenverdragen, de inzet om gendergerelateerde discriminatie te voorkomen, de eerbiediging van de rechten van kinderen. De resultaten in die verschillende domeinen bepalen de score van een land.

Enkel landen met een Sovereign Sustainability Rating boven de 70 komen in aanmerking voor de selectie van die overheidsobligaties in het compartiment.

Beleggingen in deelbewijzen in monetaire en obligataire ICB’s, in deelbewijzen in ICB’s die beleggen in aandelen, in deelbewijzen van gemengde ICB’s

Daarnaast kunnen de compartimenten ook investeren in ICB’s beheerd door derde partijen. Hiervoor wordt niet het eigen duurzaam exclusiebeleid toegepast. Maar voordat een ICB wordt opgenomen in een compartiment doet de beheerder een grondige analyse, waarbij het duurzaamheidsbeleid van de ICB één van de belangrijkste parameters is. Zo is er bijvoorbeeld de minimumvoorwaarde dat derde partij beheerders het UNPRI charter ondertekend hebben. UNPRI staat voor de United Nations Principles for Responsible Investment (https://www.unpri.org/). Tenslotte worden alle derde partij ICB’s ook op maandelijkse basis door de beheerder geëvalueerd en ook hier speelt het duurzaamheidsbeleid opnieuw een belangrijke rol. Als de periodieke screening negatieve indicaties geeft op het vlak van duurzaamheid kan dit leiden tot een volledige verkoop van de deelbewijzen van de ICB.

Duurzaamheidslabel Towards Sustainability

Het Towards Sustainability-label werd aangevraagd voor een aantal beleggingen uit ons aanbod. En met succes. Dankzij dat label ben je er zeker van dat je investeert in bedrijven die werken rond de zorg voor mens, milieu en maatschappij. Beleggingen met het Towards Sustainability-label zijn goedgekeurd door het labelagentschap CLA (Central Labelling Agency), een onafhankelijke audit. Met dit type beleggingen investeer je in bedrijven die voldoen aan deze drie criteria:

 • Ze zijn niet betrokken bij schadelijke activiteiten
 • Ze hebben een transparant beleid rond betwistbare praktijken.
 • Ze hebben een ondubbelzinnige, duidelijke duurzaamheidsstrategie.

Dit label is één jaar geldig en wordt jaarlijks herzien. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels.

Duurzaamheidsrisico's

De activa van de compartimenten van de fondsen kunnen onderhevig zijn aan duurzaamheidsrisico’s.

Duurzaamheidsrisico’s zijn gebeurtenissen of omstandigheden op het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur die, indien ze zich voordoen, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de activa kunnen veroorzaken. Duurzaamheidsrisico’s worden gewoonlijk ingedeeld in één van de volgende categorieën:

 • Fysiek risico: een potentieel verlies van de waarde van activa, dat een gevolg is van een fysiek gegeven, zoals bijvoorbeeld de opwarming van de aarde of een gebrek aan grondstoffen.
 • Transitierisico: een potentieel verlies van de waarde van activa, dat een gevolg is van de overgang naar een duurzame of ‘groene’ economie, zoals bijvoorbeeld de introductie van nieuwe regelgeving.
 • Reputationeel risico: een potentieel verlies van de waarde van activa, dat een gevolg is van een gebeurtenis die de reputatie van een emittent aantast.

Dit risico wordt door verschillende controles beheerd:

De beheerder voert vóór elk direct beleggingsorder een controle uit om te bepalen of de beoogde investering niet op de uitsluitingslijst staat. Als dit het geval is, doet de beheerder de investering niet.

De ICB’s, waarin de compartimenten Argenta Portfolio investeren en die op actieve wijze worden beheerd door beheervennootschappen die deel uitmaken van Argenta Groep, hebben een duurzaamheidsbeleid dat vergelijkbaar is met het duurzaamheidsbeleid dat is beschreven in sectie “Integratie van environmental-, social, governance ("ESG") en ethische kwesties in beheer” van hun prospectus.

De ICB’s, waarin de compartimenten Argenta Portfolio investeren en die op actieve wijze worden beheerd door beheervennootschappen die geen deel uitmaken van Argenta Groep, worden onderworpen aan een grondige en voorafgaandelijke analyse, alsook aan een periodieke evaluatie, op het vlak van duurzaamheid.

Omwille van deze reden is de beheerder van mening, op basis van deze aanpak, dat het effect van duurzaamheidsrisico’s op het rendement laag is voor alle compartimenten van de fondsen.