PERSBERICHT Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv

ARGENTA PRESTEERT STERK IN DE EERSTE HELFT VAN 2021 Antwerpen, 26 augustus 2021 Argenta presenteert op groepsniveau een geconsolideerd resultaat van 143 miljoen euro voor de eerste helft van 2021, ten opzichte van 94 miljoen euro voor de eerste zes maanden van 2020i.

‘We zijn zeer tevreden over deze eerste jaarhelft. Dit mooie resultaat is te danken aan sterke commerciële prestaties, de strategische diversificatie van inkomstenbronnen, gunstige evoluties in de financiële markten en uitzonderlijke opbrengsten. De solvabiliteit en de liquiditeitspositie van Argenta blijven zeer robuust. De overstromingen zullen een impact hebben op de resultaten in de 2de jaarhelft, zowel bij de bank als de verzekeraar, maar Argenta wil hier zijn steentje bijdragen’, zegt Marc Lauwers, CEO van Argenta.
De impact van de overstromingen van juli in Wallonië, Limburg en Brabant is nog niet opgenomen in de cijfers van de eerste jaarhelft. Als verzekeraar verwacht Argenta een kleine 900 aangiftes. De portefeuille in Wallonië is relatief klein gezien het beperkte aantal Argenta-kantoren in die regio. In de regio Leuven - Limburg heeft Argenta wel een groot aantal kantoren en klanten, maar daar is de schade door de watersnood minder groot. Argenta stelt de klant altijd centraal. Dat vertaalt zich nu ook in een zeer correcte afhandeling van de schadedossiers, waarbij Argenta de gedupeerde klanten zo goed en snel mogelijk voorthelpt. Er werden tot nu ongeveer 800 schadedossiers geopend: in 15 % van deze dossiers werd de klant intussen volledig vergoed, in 20 % van de dossiers werden reeds voorschotten uitbetaald in afwachting van de definitieve afrekening, en in 65 % van de dossiers wachten we 1 maand na datum nog op bijkomende informatie van de klant zoals bestekken en facturen. Er werd uiteraard voorrang verleend aan de meest dringende dossiers. De tot op heden totale geregistreerde schade voor Argenta Assuranties bedraagt 9,1 miljoen euro met een netto impact op het resultaat van 5,8 miljoen euro.
Ook als kredietverlener werkt Argenta een voorstel op maat uit voor zijn klanten die getroffen zijn door de wateroverlast en een hypothecaire lening hebben. Dit betreft slechts enkele kredietdossiers.
‘In de eerste helft van 2021 laat de coronapandemie zich nog sterk voelen in de sociale en economische omgeving. Maar toch overheerst het gevoel van hernieuwde vrijheid dankzij de vaccinatiecampagnes die op volle toeren draaien. Dat leidt tot optimisme en het herleven van de economie.

Dit uit zich bij Argenta in een sterke stijging van het aantal woonkredieten in België en Nederland. De Argenta-klanten beleggen ook steeds meer in beleggingsfondsen en beleggingsspaarplannen. Voortaan geven we niet langer advies over fondsen van externe aanbieders. Sinds 2018 is het volume van de fondsen onder eigen beheer stevig toegenomen. Momenteel vertegenwoordigen ze al meer dan 90 % van de gekochte fondsen, in een markt waar we volumes de afgelopen twee à drie jaar enorm zagen toenemen. Intussen hebben we voldoende trackrecord en maturiteit opgebouwd om volledig in te zetten op ons eigen beheer’, zegt Geert Ameloot, CFO van Argenta.
Argenta zet sterke financiële resultaten neer in de eerste jaarhelft
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep registreerde in de eerste jaarhelft een nettowinst van 143 miljoen euro en ligt daarmee 49 miljoen euro boven dezelfde periode in 2020i.
Dit sterke resultaat wordt gedreven door performante prestaties op commercieel vlak en de toenemende inkomstendiversificatie, maar ook door de gunstige evolutie van de financiële markten met impact op de marktwaarde van de aandelenportefeuille en de marktwaardering van de indekkingstransacties. Bovendien zijn er uitzonderlijke opbrengsten in het technisch resultaat van Argenta Assuranties door een eenmalige reservevrijval van 12 miljoen euro.
Dit leidt tot een return on equity van 9,2 %. Zonder de eenmalige effecten zou die 7,4 % bedragen.
De totale activa onder beheer stegen in de eerste jaarhelft verder tot 55,6 miljard euro, een aangroei met 6,2 %. De interesse in onze bank- en verzekeringsfondsen blijft hoog, met een nettoproductie van bijna 1,0 miljard euro, vooral in de eigen Argenta-fondsen, beleggingsverzekeringen en beleggingspaarplannen. Dit genereert een fee portefeuille van in totaal 12,7 miljard euro en boost het netto fee resultaat naar 15 % van het operating income. Het groeiende marktaandeel van Argenta in vermogensbeheer toont aan dat de eenvoudige, transparante en betrouwbare aanpak loont en door de klanten wordt gewaardeerd. Daarnaast groeit ook het uitstaande bedrag aan spaar- en zichtrekeningen verder aan met 1,3 miljard euro tot 37,4 miljard euro.
Het nettoresultaat van Argenta Spaarbank stijgt in de eerste jaarhelft van 2021 tot 86 miljoen euro, ten opzichte van 67 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2020i.
De liquiditeitspositie en kapitaalbasis blijven zeer stevig. Dat wordt ook bevestigd door de recente ECB-stresstesten. Argenta Spaarbank behoudt hierin een CET 1 kernkapitaalratio van 18,0 % onder stress van een fictief erg ongunstig economisch scenario ten opzichte van een CET1 kernkapitaalratio van 23,7 % in normale omstandigheden. Hiermee positioneert Argenta Spaarbank zich bij de top van de best gekapitaliseerde Europese banken.

De voortdurende lagerenteomgeving blijft het nettorenteresultaat onder druk zetten, maar dat wordt grotendeels gecompenseerd door een groeiende hypotheekportefeuille.
In de eerste jaarhelft werd voor een recordbedrag van 4,2 miljard euro aan hypothecaire leningen verstrekt in België en Nederland. Daarnaast worden de rentekosten gedrukt door de verdere diversificatie van onze financieringsbronnen door uitgiftes aan institutionele investeerders. Zo werd er in februari een eerste succesvolle uitgifte van 500 miljoen euro gedaan binnen het covered bond-programma.
Het resultaat uit vermogensbeheer steeg met 34 % tot 95 miljoen euro door hogere inkomsten uit bancaire fondsen. De portefeuille bancaire fondsen groeide in de eerste jaarhelft met 19 % tot 11,1 miljard euro.
De lancering van de betaalpakketten in februari is vlot verlopen. Zoals verwacht koos ongeveer 80 % van de klanten voor het gratis groene betaalpakket; de andere klanten opteerden in lijn met hun gebruikersprofiel voor de betalende Silver- en Gold-betaalpakketten. Argenta komt met zijn Silver-betaalpakket ruim tegemoet aan de eisen van de universele bankdienst waarover de federale regering en Febelfin op 20 juli een akkoord bereikten. Het Silver-betaalpakket van Argenta blijft ver onder de kostprijs opgelegd door het akkoord en biedt een ruimer aanbod van bankdiensten.
De administratiekosten dalen licht in vergelijking met de eerste helft van 2020 als gevolg van een strikt kostenbeheer. De bankentaksen stijgen sterk door de blijvende groei van het volume aan deposito’s. De cost-income ratio daalt verder tot een niveau van 61 % voor Aspa.
Argenta Assuranties realiseerde een nettoresultaat van 49 miljoen euro, t.o.v. 31 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 2020ii. Dit resultaat wordt positief beïnvloed door een uitzonderlijke reservevrijval van 12 miljoen euro binnen het Niet-Levensegment. Het premie-incasso bedraagt 203 miljoen euro in het Leven-segment en 96 miljoen euro in het Niet-Leven-segment.

Overzicht van de resultaten van Argenta Spaarbankiii

Resultatenrekening (geconsolideerd) Argenta Spaarbank (in miljoen EUR)

1H 2020

1H 2021

Netto rentebaten

287

284

Rentebaten

406

401

Rentelasten

-119

-118

Fee- en commissieresultaat

-9

9

Inkomsten vermogensbeheer

71

95

Vergoedingen aan agenten en ander fee resultaat

-80

-86

Financiële winsten en verliezen

3

3

Financiële en exploitatiebaten en -lasten

281

295

Operationele kosten

-130

-128

Afschrijvingen

-14

-13

Bankentaksen

-77

-86

Andere inkomsten

10

7

Administratiekosten en afschrijvingen*

-211

-220

Bijzondere waardeverminderingen

-15

2

Modificaties

-3

0

Resultaat voor belastingen

52

76

Belastingen

-14

-23

Nettoresultaat

39

53

Aangepast nettoresultaati

67

86

ROEi

6,4 %

7.5%

Cost/Incomei

63%

61%

*De voorstellingswijze is gebaseerd op een economische realiteit waardoor er intern in de resultatenrekening verschuivingen kunnen zijn ten opzichte van de standaard IFRS-voorstelling.
Belangrijkste elementen in het resultaat van de eerste jaarhelft van 2021:
- Aangepaste nettowinsti van 86 miljoen euro en rendement op eigen vermogen van 7,5 %i.
- Netto rentebaten van 284 miljoen euro met een netto rentemarge van 1,21 %. In een dalende renteomgeving houdt het NII stand dankzij een sterke hypotheekproductie en de daling van de rentekosten door de verdere diversificatie van de financieringsbronnen. De vergoedingen die betaald werden op vervroegd afgeloste Nederlandse hypotheken blijven net als vorig jaar op een hoog niveau.
- Een recordbedrag aan verstrekte hypotheken in de eerste jaarhelft: 2,5 miljard euro in België (+156 %) en 1,7 miljard euro in Nederland (+62 %).
- De opbrengsten uit de vermogensbeheeractiviteiten stegen sterk door een toenemend aandeel van de beheersvergoedingen en hoger betaalde instapkosten door de sterke commerciële prestaties. Eind juni 2021 bedroegen de totale beleggingsproducten onder beheer 11,1 miljard euro bij de bank.
- De operationele kosten dalen door strikt kostenbeheer zonder de noodzakelijke verdere investeringen in digitaal, ICT en personeel in het gedrang te brengen. De recurrente cost-income ratio daalt tot 61 %i.
- De kost voor bijzondere waardeverminderingen van 15 miljoen euro die ten gevolge van de Covid-19 situatie in de eerste helft van 2020 aangelegd werden, herhaalt zich niet in de eerste helft van 2021.

Overzicht balans Argenta Spaarbankⁱⁱⁱ

Belangrijkste balansposten (geconsolideerd)

Argenta Spaarbank (in miljoen EUR)

31 dec

2020

30 juni

2021

Balanstotaal

46.232

47.756

Leningen en voorschotten aan klanten

34.624

35.968

Financiële activa (aan geamortiseerde kostprijs)

3.650

3.749

Financiële activa (aan reële waarde)

3.667

3.626

Deposito’s van klanten en in schuldbewijzen belichaamde schulden

38.319

39.484

Effectiseringen en schuldbewijzen uitgegeven aan institutionelen

4.140

4.576

Eigen vermogen

2.288

2.333

Geselecteerde ratio’s

 

 

Solvabiliteit

 

 

CET-1

23.3%

22.7%

Leverage

4.9%

4.8%

Liquiditeit

 

 

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

136%

146%

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

159%

160%

Kredietrisico (kredieten en vorderingen)

 

 

Cost-of-risk ratio

0.04%

0.02%

Non-performing kredieten ratio

0.52%

0.65%

Coverage ratio

11.65%

13.15%

 

Belangrijkste evoluties in de balans van de eerste jaarhelft van 2021:
- Het balanstotaal steeg met 3,3 % tot 47,8 miljard euro. De passiefzijde steeg door een toename op de zichtrekeningen en deposito’s van klanten met 1,2 miljard euro.
- Aan de actiefzijde groeit de portefeuille leningen aan klanten sterk aan met 1,3 miljard euro tot 36,0 miljard euro.
- De sterke kredietgroei doet de CET-1 ratio en de leverage ratio licht dalen maar de solvabiliteit blijft heel sterk. De MRELiv ratio bedraagt 8,09 % ten opzichte van een intermediaire minimumvereiste van 7,16 % voor Argenta Spaarbank die vanaf 2022 van toepassing is, de MREL subordinated ratio bedraagt 7,00 % ten opzichte van een intermediaire minimumvereiste van 6,41 %.
- Naast de sterke solvabiliteit van Argenta is tevens de liquiditeitspositie stevig met een LCR van 160 % en NSFR van 146 %.
- De kwaliteit van de kredietenportefeuille blijft hoog met een cost of risk die na de coronacrisis terugvalt op een niveau van 0,02 %.

Kernindicatoren Argenta Groep

 

Overzicht (geconsolideerd)

Argenta Groep (in miljoen EUR)

1H 2020

1H 2021

Financiële en exploitatiebaten en -lasten

364

408

Administratiekosten en afschrijvingen

-258

-269

Bijzondere waardeverminderingen en modificaties

-21

4

Belastingen

-22

-38

Nettoresultaat

62

104

Aangepast nettoresultaati

94

143

ROEi

6.8%

9.2%

Cost/Incomei

59%

54%

Risicoverklaring
De gegevens over het risicobeheer zijn opgenomen in onze jaarverslagen en jaarlijkse risicoverslagen die beschikbaar zijn op www.argenta.eu.
EINDE PERSBERICHT
Contact met de pers
Christine Vermylen, woordvoerder voor de pers
Mieke Winne, contactpersoon voor de pers
Te bereiken via pers@argenta.be
Telefoon 03 285 58 07
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen
Over Argenta
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv is een bank- en verzekeringsonderneming voor gezinnen, actief in België en Nederland. Argenta Spaarbank richt zich op de bankactiviteiten en Argenta Assuranties op de verzekeringsactiviteiten.
Voor meer informatie, ga naar www.argenta.eu.