UITKERING VAN JAARLIJKSE DIVIDENDEN ARGENTA PORTFOLIO

De gewone algemene vergadering van ARGENTA PORTFOLIO (de “Vennootschap”) van 21 april 2023 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten geen jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022 daar de jaarlijkse resultaten met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2022 negatief zijn voor al de compartimenten van de Vennootschap.

Het prospectus van Januari 2023, en het Essentiële-Informatiedocument in het Frans en het Nederlands, evenals het laatste (half)jaarlijks beheersverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.