OPROEPINGSBERICHT

De raad van bestuur (de “Raad”) van de Sicav naar Luxemburgs recht Argenta-Fund (de “ Vennootschap”) heeft de eer de aandeelhouders van de Vennootschap uit te nodigen om deel te nemen aan de gewone algemene vergadering (de “Vergadering”) die op vrijdag 19 april 2024 te 14.00u wordt gehouden.

De dagorde van de Vergadering luidt als volgt:

Dagorde

  1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag ( het “ Jaarverslag”) van de raad van bestuur van de Vennootschap (de “Raad”) met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;
  1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de commissaris met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2023;
  1. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023 en resultaatverwerking voorgesteld door de Raad;
  1. Kwijting en benoeming van de bestuurders;
  1. Benoeming van de erkende bedrijfsrevisor;
  1. Uitkering van jaarlijkse dividenden aan de aandelenhouders van de distributieaandelen van de compartimenten van de Vennootschap;
  1. Varia.

Om toegelaten te worden tot de Vergadering moeten de aandeelhouders van de Vennootschap hun aandelen ten laatste op 10 april 2024 hebben laten blokkeren op de zetel van Argenta Spaarbank nv te 2018 Antwerpen, Belgiëlei 49-53 (die de financiële dienst in België verzekert) of op de zetel van de beheermaatschappij van de Vennootschap, Argenta Asset Management S.A., te 1724 Luxemburg, 29 Boulevard du Prince Henri.

Elke aandeelhouder die in staat is om de Vergadering persoonlijk bij te wonen, heeft het recht om een andere persoon aan te wijzen als zijn gevolmachtigde om in zijn/haar plaats de Vergadering bij te wonen en er te stemmen. Deze aandeelhouder wordt verzocht het volmachtformulier, dat op verzoek verkrijgbaar is op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België, Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen, volledig ingevuld en ondertekend vóór de Vergadering per e-mail naar fund@argenta.lu te verzenden in de vorm van een gedigitaliseerd document en het origineel per post op te sturen naar de maatschappelijke zetel van de Vennootschap, Boulevard du Prince Henri 29, L-1724 Luxemburg, ter attentie van Filip De Nil, zodat het vóór 14 april 2024 om 24:00  (Luxemburgse tijd) aankomt.

De Vennootschap vestigt de aandacht van de beleggers op het volgende: elke belegger kan zijn beleggerrechten tegen de Vennootschap enkel volledig en op een directe manier uitoefenen wanneer hij of zij zelf en met eigen naam voorkomt in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap. Een belegger kan bepaalde rechten die verbonden zijn met de hoedanigheid van de aandeelhouder niet meer direct uitoefenen tegenover de Vennootschap, wanneer de belegger via een tussenpersoon in de Vennootschap investeert en deze tussenpersoon onder zijn naam investeert, maar in opdracht van de belegger handelt. We raden de belegger aan om zich over zijn rechten te informeren. 

Alle netto-inventariswaarden zijn beschikbaar op de website www.argenta.be en worden gepubliceerd in de kranten De Tijd en L’Echo.

Het prospectus van de Vennootschap van 17 december 2023, en het Essentiële-informatiedocument in het Frans en het Nederlands, evenals het laatste (half)jaarlijks beheersverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.

De raad van bestuur.