Distributie van de jaarlijkse dividenden ARGENTA-FUND

De gewone algemene vergadering van ARGENTA-FUND (de “Vennootschap”) van 23 april 2019 heeft, op voorstel van de raad van bestuur van de Vennootschap, en na goedkeuring van de jaarrekening en resultaatverwerking, besloten geen jaarlijkse dividenden uit te keren met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018 daar de jaarlijkse resultaten met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2018 negatief zijn voor al de compartimenten van de Vennootschap.

Het prospectus van Augustus 2018, en de essentiële beleggersinformatie in het Frans en het Nederlands, evenals het laatste (half)jaarlijks beheersverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap of bij de financiële dienst in België: Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, B - 2018 Antwerpen. Deze documenten zijn eveneens beschikbaar op de website www.argenta.be.