Perspericht eerste halfjaar van 2019

SOLIDE GROEI IN HET EERSTE HALFJAAR VAN 2019 ONDERSTEUNT DE RESULTATEN VAN ZOWEL DE BANK- ALS DE VERZEKERINGSACTIVITEIT

Antwerpen, 30 augustus 2019

 Argenta bevestigt zijn stevige positie in het Belgische bank- en verzekeringslandschap en op de Nederlandse hypotheekmarkt door in de eerste jaarhelft van 2019 opnieuw gezonde groeicijfers voor te leggen. Tegelijk staat de financiële sector onder verhoogde druk door macro-economische en geopolitieke gebeurtenissen die zich vertaald hebben in een versnelde verdere daling van de marktrentes. Ondanks deze uitdagingen slaagt Argenta erin de recurrente rentemarge stabiel te houden. Bij gelijkblijvende omstandigheden zal de neerwaartse druk op de rentemarge echter toenemen. De solvabiliteit en de liquiditeitspositie van Argenta blijven zeer sterk.

Financiële resultaten

Het balanstotaal van Argenta Spaarbank doorbrak in de eerste jaarhelft van 2019 voor het eerst de grens van 40 miljard euro. Op 30 juni 2019 bedroeg het 42,4 miljard euro. Het uitstaande bedrag op zicht- en spaarrekeningen in België groeide met 1,4 miljard euro. 

Aan de kredietzijde werd voor 2,5 miljard euro aan nieuwe hypothecaire kredieten uitgegeven, een groei van 13 % in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. In België was er een daling met 9 %, in Nederland steeg het productievolume met 56 %.  

Het recurrente netto-renteresultaat stijgt met 4 % tot 276 miljoen euro en de netto-rentemarge blijft stabiel op 1,35 %. De stijging van het netto-rente-inkomen is het resultaat van een groei van de rentebaten uit een groeiende hypotheekportefeuille, gecombineerd met een stabiele financieringskost uit de Belgische particuliere spaartegoeden en een daling van de financieringskost uit investeringen door institutionele beleggers in obligaties uitgegeven door Argenta.

Als gevolg van de sterke rentedaling was er een eenmalige daling in marktwaarde van de indekkingstransacties. Hierdoor bedraagt het gerapporteerde netto-renteresultaat 259 miljoen euro. Dat is 2 % lager dan in 2018. 

De rentemarge zal door de sterke rentedaling ook de volgende maanden onder druk staan aangezien nieuwe investeringen minder rente opbrengen terwijl de wettelijk vastgelegde minimumrente op de gereglementeerde spaarrekeningen onveranderd blijft.

De kosten stegen in 2019 door investeringen in ICT-platformen, digitalisering en hogere bankentaksen. Door de combinatie van de lagere rente-inkomsten met de kostenstijging daalt het nettoresultaat van Argenta Spaarbank in het eerste halfjaar van 2019 tot 47 miljoen  euro, in vergelijking met 71 miljoen euro in het eerste halfjaar van 20181. De liquiditeitspositie en kapitaalbasis blijven zeer sterk. 

 

Argenta Assuranties realiseerde een nettoresultaat van 29 miljoen euro, tegenover 28 miljoen euro in de eerste jaarhelft van 20182. Het premie-incasso in het Leven-segment loopt gelijk met vorig jaar en de actieve Niet-Leven-segmenten groeiden met 8 %. Het schadeverloop in het Niet-Leven-segment was ook gunstiger dan in de eerste helft van 2018. 

Op groepsniveau bedraagt het resultaat voor het eerste halfjaar van 2019 77 miljoen euro, vergeleken met 94 miljoen euro in het eerste halfjaar van 20181. 

De aangetrokken gelden van het publiek (bank en verzekeringen samen) groeiden sterk, met bijna 5 % op 6 maanden, tot 47,1 miljard euro. De beleggingsfondsen hierin groeiden met 6% en zelfs met 16% als we rekening houden met de impact van de beursevolutie. Deze beweging zorgde ervoor dat het marktaandeel van de distributie van fondsen op groepsniveau voor het eerst de 4 % overschreed. 

 

Marc Lauwers, CEO: ‘De commerciële resultaten bevestigen dat de particuliere klant gehecht blijft aan een bank-verzekeraar die tegen de stroom ingaat en onbeschaamd klassiek bankiert. Dicht bij de klant met een focus op persoonlijk advies en een eenvoudig scherp geprijsd aanbod. Aanhoudende investeringen omwille van regelgeving en digitalisering wegen op de cost-to-income ratio en op de resultaten. De renteomgeving blijft ook de komende periode wegen op onze resultaten die nog altijd hoofdzakelijk rentegedreven zijn. We zetten ons schrap. De steun van een aandeelhouder met focus op waardecreatie op lange termijn is in deze omstandigheden een belangrijke troef.’

 

Geert Ameloot, CFO: ‘De macro-economische en geopolitieke spanningen en in het bijzonder de negatieve evolutie van de marktrentes bemoeilijken in belangrijke mate het speelveld van de financiële instellingen. Toch blijft Argenta zijn koers varen met een langetermijnfocus op het welzijn van zijn klanten en zijn aandeelhouders, en blijven de financiële resultaten exclusief eenmalige en tijdelijke effecten tot nu goed standhouden. In het bijzonder is onze stabiele netto-interestmarge in de huidige omstandigheden een goed resultaat. Neem nog onze uitstekende solvabiliteit en onze liquiditeitsbuffer en we blijven gefocust op verdere groei.’  

 

Overzicht van de resultaten van Argenta Spaarbank3

 

Resultatenrekening (geconsolideerd)  Argenta Spaarbank (in miljoen EUR)

1H2018

1H2019

Netto-rentebaten

265

259

Rentebaten

405

410

Rentelasten

-140

-151

Vergoedingen fee

49

49

Provisies aan agenten

-71

-70

Financiële winsten en verliezen

3

-2

Andere nettobaten

30

26

Financiële en exploitatiebaten en -lasten

275

262

Administratiekosten en afschrijving

-217

-235

Bijzondere waardeverminderingen

1

0

op leningen en vorderingen

2

0

op voor verkoop beschikbare activa

-1

0

Resultaat voor belastingen

59

26

Belastingen

-13

-5

Nettoresultaat

46

21

Aangepast nettoresultaat1

71

47

ROE1

7,2 %

4,6 %4

Cost/Income

66 %

69 %5

 

 

Belangrijkste elementen in het resultaat van het eerste halfjaar van 2019:

 

 Aangepaste nettowinst1 van 47 miljoen euro en rendement op eigen vermogen van 4,6 %4.

 Netto-rentebaten van 259 miljoen euro met een netto-rentemarge van 1,26 %. De stijging van de renteopbrengsten door de verhoogde kredietportefeuille en de daling van de rentekosten door de diversificatie van de financieringsbronnen werden gecompenseerd door eenmalige effecten in de indekkingsportefeuille. Exclusief deze eenmalige effecten bedragen de recurrente netto-rentebaten 265 mio en de netto-interestmarge 1,35 %.

 De opbrengst van de feeproducten bleef stabiel. Het aandeel van de beheersvergoedingen nam toe met 5 miljoen euro, terwijl de instapkosten door commerciële acties daalden voor hetzelfde bedrag. Door deze acties werd een belangrijke groei gerealiseerd, die het fee-inkomen in de toekomst zal ondersteunen. Eind juni 2019 bedroegen de totale beleggingsproducten onder beheer 7,1 miljard euro, een groei van 13 % tegenover eind 2018.

  • De administratiekosten stegen door verdere investeringen in digitaal, ICT en personeel. De recurrente cost/income ratio bedraagt 69 %5. 
  • Daling in nieuwe productie van hypothecaire leningen voor particulieren in België (-9 %) en stijging in Nederland (+56 %). Het marktaandeel van de productie hypothecaire leningen voor particulieren ligt op 6,3 % voor België en op 2,8 % voor Nederland.

 

 De kwaliteit van de portefeuille hypotheekleningen blijft zeer hoog. Slechts 0,36 % van de portefeuille presteert niet zoals voorzien.

 

 

Overzicht balans van Argenta Spaarbank3

 

Belangrijkste balansposten (geconsolideerd) Argenta Spaarbank (in miljoen EUR)

31 dec. 2018

30 juni

 2019

Balanstotaal

39.561

42.406

Leningen en voorschotten aan klanten

29.800

31.447

Financiële activa (aan geamortiseerde kostprijs)

4.188

4.145

Financiële activa (aan reële waarde)

3.811

4.004

Deposito’s van klanten en in schuldbewijzen belichaamde schulden

34.398

35.559

Effectiseringen

2.047

2.740

Schuldbewijzen uitgegeven aan institutionelen

511

1.001

Eigen vermogen

2.015

2.047

Geselecteerde ratio’s

 

 

Solvabiliteit

 

 

CET-1 

23,1 %

22,3 %

Leverage 

4,7 %

4,5 %

Liquiditeit

 

 

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

141 %

138 %

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

170 %

170 %

Kredietrisico (kredieten en vorderingen)

 

 

Cost-of-risk ratio

-0,01 %

0,00 %

Non-performing kredieten ratio

0,44 %

0,36 %

Coverage ratio

9,67 %

10,33 %

 

 

Belangrijkste evoluties in de balans van het eerste halfjaar van 2019:

 

  • Het balanstotaal steeg met meer dan 2,8 miljard euro of 7,2 % tot 42,4 miljard euro. De passiefzijde steeg door een toename op de zichtrekeningen en deposito’s van klanten met 1,4 miljard euro. De diversificatie naar wholesale funding werd voortgezet en groeide met 1,2 miljard euro of 46 %.

 Aan de actiefzijde groeit de portefeuille leningen aan klanten met bijna 1,7 miljard euro of 5,5 % tot 31,5 miljard euro.

  • Het regulatoir kernkapitaal steeg in het eerste semester van 1,94 miljard euro naar 1,97 miljard euro. Aangezien de risicogewogen activa relatief sterker stegen door voornamelijk de kredietgroei, daalde de CET 1-ratio van 23,1 % naar 22,3 %. De MREL6-ratio bedraagt 5,81 % ten opzichte van een minimumvereiste van 4,85 % voor Argenta Spaarbank.

 Naast de sterke solvabiliteit van Argenta is tevens de liquiditeitspositie stevig met een LCR van 170 % en NSFR van 138 %.

 

Kernindicatoren Argenta Groep

 

Overzicht (geconsolideerd)  Argenta Groep (in miljoen EUR)

1H2018

1H2019

Financiële en exploitatiebaten en -lasten

327

321

Administratiekosten en afschrijvingen

-240

-255

Bijzondere waardeverminderingen

1

-1

Belastingen

-22

-15

Nettoresultaat

67

50

Aangepast nettoresultaat1

94

77

ROE1

7,2 %

5,9 %7

Cost/Income1

62 %

63 %8

 

 

 

Risicoverklaring

 

De gegevens over het risicobeheer zijn opgenomen in onze jaarverslagen en jaarlijkse risicoverslagen die beschikbaar zijn op www.argenta.eu.

 

 

EINDE PERSBERICHT 

 

Contact met de pers

 

Christine Vermylen, woordvoerder voor de pers 

Mieke Winne, contactpersoon voor de pers 

Te bereiken via pers@argenta.be 

Telefoon 03 287 48 25 

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv 

Maatschappelijke zetel: Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen

 

 

Over Argenta 

 

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv is een bank- en verzekeringsonderneming voor gezinnen, actief in België en Nederland, met 1,72 miljoen klanten. Argenta Spaarbank richt zich op de bankactiviteiten en Argenta Assuranties op de verzekeringsactiviteiten. 

 

Voor meer informatie, ga naar www.argenta.eu.

 

 

1 In overeenstemming met de IFRS-boekhoudstandaard en aangepast voor IFRIC21 (gelijkmatige spreiding van bankenheffingen).

2 In overeenstemming met het Belgisch boekhoudkundig referentiestelsel

3 Voor een volledig overzicht van de geconsolideerde winst-en-verliesrekening en balans, het mutatie-overzicht van het eigen vermogen en de toelichtingen verwijzen we naar het halfjaarverslag.

4 De ROE bedraagt 6,2 % exclusief bepaalde niet-operationele eenmalige posten.

5 Exclusief bepaalde niet-operationele eenmalige posten en bij een gelijkmatige spreiding van de bankenheffingen. Inclusief de niet-operationele posten bedraagt de C/I 75 %.

6 Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities

7 De ROE bedraagt 6,5 % exclusief bepaalde niet-operationele eenmalige posten.

8 Exclusief bepaalde niet-operationele eenmalige posten en bij een gelijkmatige spreiding van de bankenheffingen. Inclusief de niet-operationele posten bedraagt de C/I 67 %.