Wijziging van de benaming en van het beleggingsbeleid van Argenta-Fund Basisindustrie

De Raad van Bestuur heeft besloten, om expliciet naar het principe van durabiliteit te verwijzen, de benaming en het beleggingsbeleid van het compartiment te wijzigen.

Het beleggingsbeleid van het compartiment Argenta-Fund Responsible Materials zal vanaf 19 september 2019 het volgende zijn:

“Dit compartiment werd gelanceerd op 29 december 1999, onder de naam Argenta-Fund Sector Europese Basisindustrie. Vanaf 19 september 2019 is de nieuwe benaming van het compartiment Argenta-Fund Responsible Materials.

Het hoofddoel van het compartiment Responsible Materials bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken.

Hiertoe zal het compartiment vanaf 19 september 2019 hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die op duurzame wijze investeren in materialen en grondstoffen die een verbeterend effect hebben op de volksgezondheid of het leefmilieu. Dit kan bij voorbeeld doordat:

  1. De materialen minder toxisch zijn, minder afval genereren, meer gerecycleerd of van plantaardige origine zijn.
  2. De materialen nodig zijn voor de productie van batterijen of andere grondstoffen die het gebruik van hernieuwbare energie stimuleren.
  3. De bedrijven inzetten op efficiënter materiaal gebruik.

Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld (met inbegrip van de emerging markets).

Het compartiment wordt actief beheerd, steunend op de analyses van Argenta Spaarbank NV, adviserend beheerder.

Voor afdekkingsdoeleinden kan het compartiment ook gestructureerde financiële instrumenten en financiële derivaten inzetten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot):

  • opties en futures op effecten of geldmarktinstrumenten;
  • futures of indexopties;
  • rentefutures, -opties en -swaps; en
  • valutatermijncontracten en valutaopties.

Bijkomend kan het compartiment ook liquide middelen in zijn bezit houden.

Het compartiment mag tot 10 % van haar nettoactiva bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s.

De referentiemunt van het compartiment is de euro.”