ARGENTA ZET IN 2019 STERKE PRESTATIES NEER EN VERSTERKT HIERMEE ZIJN RESERVES

Argenta legt op financieel vlak voor 2019 opnieuw sterke prestaties voor met een mooie groei in alle segmenten, een nettowinst van 174,1 miljoen euro, een rendement op eigen vermogen van 6,5 %, een kosten-inkomstenratio van 64,1 % en uitstekende kapitaalratio’s en liquiditeitsbuffers en dit ondanks de uitdagende lagerenteomgeving. Aan de basis van de resultaten ligt ook nu de consequente langetermijnstrategie, waarbij Argenta duurzame waarde wil creëren voor al zijn stakeholders. Dat de bank-verzekeraar hierin slaagt, bewijzen niet alleen de financiële resultaten, maar ook de indrukwekkende klanttevredenheidsscore (NPS 44), de toename van het aantal klanten, de groei in app-gebruikers (+ 12 % yoy) en een hoge engagementsscore van de medewerkers (80 %). De consequente investeringen in digitalisering lieten Argenta toe om extra snel te schakelen tijdens de huidige crisis. Zo werken sinds 9 maart de helft van de hoofdzetelmedewerkers thuis en sinds 16 maart allemaal. Ook helpen de kan

Argenta verstevigt zijn positie door de financiële resultaten in 2019

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep kon in 2019 ondanks de aanhoudende lagerenteomgeving en belangrijke investeringen het geconsolideerde resultaat en rendement op eigen vermogen van 2018 evenaren.

De productie van woonkredieten voor Belgische en Nederlandse gezinnen steeg met 18 % tot 5,9 miljard euro. In eigen land ligt vooral de afschaffing van de woonbonus aan de basis van de forse groei. Ook de aangetrokken gelden via zicht- en spaarrekeningen namen verder toe tot resp. 5,4 miljard euro en 27,8 miljard euro. Het saldo op de spaarrekeningen blijft historisch hoog ondanks de lage rente van 0,11 %.

De nettowinst op groepsniveau in IFRS bedraagt 174,1 miljoen euro en blijft stabiel t.o.v. de nettowinst van 174,4 miljoen euro in 2018. Ondanks de lagerenteomgeving steeg het netto-inkomen uit rente met 6,7 miljoen euro dankzij de verdere groei van de hypotheekportefeuille en de gunstigere financiering op de kapitaalmarkten. Er werd een belangrijke groei gerealiseerd in de verkoop van beleggingsfondsen, door het gunstige beleggingsklimaat en versterkt door commerciële acties, die de niet-renteopbrengsten in de toekomst zullen ondersteunen. Het rendement op eigen vermogen bedroeg in 2019 6,5 %.

Het regulatoir kern eigen vermogen (CET1-ratio CRR-scope) groeide in 2019 met 6 % van 2.082 miljoen euro naar 2.201 miljoen euro. De CET1-ratio in de CRR-scope is gestegen van 23,0 % naar 24,4 % (Basel III) en blijft ruim boven de SREP-vereiste van 9,75 %. Het IFRS eigen vermogen bedraagt 2.863 miljoen euro.

Ook in 2019 investeerde Argenta fors in IT, digitalisering en adviesverlening waardoor zowel de investeringen als de operationele kosten stegen. Ondanks deze stijging, blijft de kosten-inkomstenratio met 64,1 % stabiel en onder controle.

Als gevolg van marktwaardewijzigingen van indekkingsinstrumenten werden de resultaten geïmpacteerd door eenmalige tijdseffecten. Deze buiten beschouwing gelaten verbeterde de ROE tot 6,9 % en de kosten-inkomstenratio tot 62,6 %.

Argenta blijft verder groeien op eigen kracht en kijkt daarnaast ook naar samenwerking met andere financiële instellingen met het oog op kostenbeheersing, zoals recent in het kader van Jofico (de in 2019 opgerichte joint venture voor het beheer van de geldautomaten).

Het nettoresultaat van Argenta Spaarbank in IFRS bedroeg 117,5 miljoen euro en lag daarmee 12,5 miljoen lager dan in 2018. De liquiditeits- en kapitaalratio’s van de bankpool blijven uitstekend en bij de sterkste van Europa. De kredietbeoordelaar Standard & Poor’s behield ook in 2019 ’voor Argenta Spaarbank de A- rating met stabiele outlook.

Argenta Assuranties realiseerde een nettoresultaat van 51,3 miljoen euro in BGAAP na een resultaat van 52,5 miljoen euro in 2018. Een solide resultaat waarbij de verzekeraar een belangrijke stabiele factor blijft voor de groepswinstbijdrage.

Marc Lauwers, CEO: ‘De kernkapitaalratio van Argenta bedraagt 24,4 % procent. Door veel kapitaal aan te houden ligt ons rendement op eigen vermogen relatief laag. Door de vele investeringen in IT, digitale kanalen, mensen, regelgeving en compliance zijn de kosten de voorbije jaren fors gestegen, maar ze zijn onder controle. Argenta mikt op een kosten-inkomstenratio van maximum 65 procent, wat in de gegeven omstandigheden behoorlijk is.’

Geert Ameloot, CFO: ‘2019 was een moeilijk jaar voor de financiële sector. Enerzijds daalden de rendementen op activa, bij ons vooral in de vorm van woonkredieten. Anderzijds financiert Argenta zich voornamelijk via spaartegoeden van onze klanten aan een wettelijk bepaalde kost van 0,11 %. Dat heeft een dalende nettomarge tot gevolg die in 2019 gecompenseerd werd door groei in de kredietportefeuille. Ook 2020 biedt de nodige uitdagingen door de impact van het Covid-19-virus op de financiële markten en de economie, maar Argenta is goed gewapend door zijn conservatief beleid en een bijzonder sterke solvabiliteit aangevuld door een sterke focus op kostenbeheersing’.

Argenta investeert in duurzame en persoonlijke klantrelaties

Argenta heeft als klantgedreven bank-verzekeraar een eenvoudig maar volledig en correct geprijsd productaanbod op maat van zijn klanten, gezinnen en particulieren. Argenta blijft sterk inzetten op de persoonlijke langetermijnrelatie met de klant, nabijheid en menselijk contact.

Naast het digitale kanaal blijven de 441 Argenta kantoren cruciaal voor het verlenen van persoonlijk advies op maat van de klant. Het aantal kantoren daalde licht in 2019 door de integratie van kleine bankkantoren in grotere kantoren. In 2019 startten 17 nieuwe kantoorhouders. Dat toont aan dat een job als Argenta-kantoorhouder aantrekkelijk blijft voor jonge ondernemers. Argenta heeft 73 kantoorhouders in 2de of 3de generatie. Ook dat onderstreept de lange termijn bij Argenta.

Argenta investeert in een divers en eenvoudig productaanbod

Argenta hanteert in zijn productaanbod consistent transparante tarieven en een zeer correcte prijszetting. Ook nu blijft Argenta een gratis aanbod van betaaldiensten belangrijk vinden.

Om dat te blijven waarmaken in de huidige lagerenteomgeving waarin gelden op zicht- en spaarrekeningen wegen op het resultaat, onderzoekt Argenta wat de mogelijkheden zijn om diensten buiten het basisaanbod te tariferen. Anderzijds zet Argenta in zijn dagelijkse werking sterk in op kostenbeheersing door een resolute keuze voor eenvoud op alle vlakken.

Argenta werkt aan een gediversifieerd inkomstenmodel: naast het aantrekken van gelden via zicht- en spaarrekeningen en het verstrekken van woonkredieten zet Argenta steeds meer in op het aanbieden van beleggings- en verzekeringsproducten.

Op het vlak van beleggen blijft Argenta sterk groeien: in 2019 werd, door een positief beursjaar en het stijgende vertrouwen van de Argenta-klanten, de kaap van 10 miljard euro assets under management overschreden. Daarvan is reeds 7,7 miljard euro in eigen beheer. Het Argenta-pensioenspaarfonds boekt met 20,5 % het hoogste jaarrendement van de Belgische pensioenspaarfondsen.

Argenta zet hierbij sterk in op duurzaamheid en past consistent een uitgebreide exclusielijst toe voor alle aangeboden beleggingsproducten, ook voor beleggingsproducten die officieel niet als ‘duurzaam’ kwalificeren. Deze exclusielijst wordt ook consequent toegepast voor de eigen beleggingen.

12 beleggingsproducten binnen het Argenta-beleggingsaanbod dragen het in 2019 door Febelfin ingevoerde ‘Towards Sustainability’-label en kwalificeren dus officieel als ‘duurzaam’.

De Argenta-verzekeringsactiviteit is goed voor 30 tot 35 % van de inkomsten. Vooral het gecombineerd aanbod van de brand- en familiale verzekering via de polis ‘Verzekerd Wonen +’ kent een sterke groei. Om deze groei te bestendigen investeert Argenta in 2020 fors in een nieuw verzekeringsplatform.

Argenta investeert in digitale dienstverlening voor kantoren en klanten

Argenta kiest bewust voor een omnikanaalstrategie waarbij het maximaal inzet op gebruiksgemak. Naast het kantorennet dat een belangrijke plaats blijft innemen, bouwt Argenta zijn digitaal kanaal (website, internetbankieren en de Argenta-app) verder uit.

In 2019 kreeg de Argenta-app een nieuw jasje. De meer eenvoudige interface verbetert de gebruikservaring van de klant sterk. Daarnaast werd de app uitgebreid met enkele nieuwe functionaliteiten waaronder een chatfunctie waarmee klanten kunnen converseren met medewerkers van de klantendienst, registratie via itsme, simulaties van bepaalde producten ...

Dat werpt duidelijk zijn vruchten af: in de analyse van D-rating m.b.t. het digitale aanbod van de retailbanken in België staat de app van Argenta op de derde plaats.

In november 2019 bereikte de Argenta-app een nieuwe mijlpaal. Meer dan 500.000 klanten regelen intussen hun bankzaken via deze app,

Ook op de Argenta-website werden in 2019 een aantal belangrijke vernieuwingen doorgevoerd.

Argenta investeert in zijn medewerkers

Argenta investeert in zijn medewerkers en communiceert helder over belangrijke beslissingen en over de strategie. Hierdoor voelen medewerkers een hoge mate van erkenning en waardering, wat blijkt uit de hoge engagementsscore van 80 %.

Een concreet voorbeeld van investering is het opleidingsaanbod: Argenta stimuleert zijn medewerkers om zich verder te ontwikkelen met het oog op het verhogen van de wendbaarheid van Argenta én zijn medewerkers. Daarom ging Argenta in 2019 een meerjarig partnership aan met Antwerp Management School (AMS). Meer specifiek met het expertisecentrum Next Generation Work onder leiding van prof. A. De Vos werd een eerste project aangevat om in kaart te brengen welke expertise en vaardigheden cruciaal worden voor de toekomst.

Daarnaast heeft Argenta ook sterk geïnvesteerd in technologie en opleidingen om thuiswerk te faciliteren. Thuiswerk is daardoor ingeburgerd bij alle medewerkers en dat werpt nu zeker ook zijn vruchten af. Daarom kon Argenta extra snel schakelen bij het implementeren van maatregelen om het welzijn van medewerkers en de business continuity te borgen.

Nieuwe CIO

Vanaf 1 april versterkt Brigitte Buyle Argenta als nieuwe Chief Information Officer. Haar komst leidt tot een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen binnen het directiecomité. Dat toont eens te meer aan dat Argenta de gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op elk niveau binnen Argenta belangrijk vindt.

De aanstelling van Brigitte Buyle gebeurt onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.

Argenta en Covid-19

Op 9 maart voerde Argenta diverse maatregelen in om de kans op besmetting tussen zijn medewerkers op de hoofdzetels te beperken. De helft van de medewerkers en alle collega’s met een verhoogd risico werkten thuis, er was geen mobiliteit tussen de Argenta-sites, alle meetings, ook met externen, verliepen digitaal.

Vanaf 16 maart werden deze maatregelen op de hoofdzetel verder verscherpt met een quasi veralgemening van het thuiswerk tenzij voor een beperkt aantal functies (print- en mailroom). Het thuiswerk verloopt goed; ook van thuis uit is Argenta 100 % operationeel.

De kantoren zijn zoals steeds telefonisch of via mail bereikbaar voor klanten en zijn daarnaast momenteel open op afspraak tussen 09.00 en 12.00 uur. Argenta moedigt zijn klanten aan om zoveel mogelijk digitaal te bankieren om fysiek contact tot een minimum te beperken, cashtransacties te vermijden en rekeninguittreksels digitaal op te vragen. Argenta heeft de ‘doe-het-zelf-zone’ in de app aanzienlijk uitgebreid.

Argenta zet, nu iedereen fysiek geïsoleerd is, nog meer in op communicatie met de klant via social media, mail en via de website argenta.be/corona. Zo communiceert Argenta naar zijn klanten met beleggingen over de impact van corona op de beurzen, de steunmaatregelen van de overheden en de beheersbeslissingen door onze fondsbeheerders.

Daarnaast maken de Argenta kantoorhouders zich klaar om vanaf 27 maart vragen op te vangen van Belgische kredietnemers met terugbetalingsproblemen door de coronacrisis. De modaliteiten hiervoor worden momenteel op sectorniveau uitgewerkt.

Ten slotte waarschuwt Argenta al zijn klanten voor het verhoogde risico op phishing en geeft het zijn klanten concrete tips om dat te voorkomen.

Op Argenta zelf is de impact van corona tot nu toe relatief beperkt: Argenta heeft een beperkte aandelenpositie, geen exposure op luchtvaart, transport, reissector of andere kortcyclische sectoren en heeft zijn exposure in overheidsobligaties sterk afgebouwd.

De impact op de retail krediet- en verzekeringsportefeuilles zal mee afhangen van de uiteindelijke economische impact van corona in België en Nederland. De impact van de sectoriële uitstelmaatregelen zijn momenteel moeilijk in te schatten.

Tot nu toe is er geen impact op de kapitaal- en liquiditeitsratio’s. Die blijven uitstekend.

Overzicht financiële resultaten 2019

Bevredigende resultaten

- Nettowinst in IFRS: 174,1 miljoen euro

- Rendement op eigen vermogen: 6,5 %

Stabiele inkomsten

- Netto-interestinkomen: 631 miljoen euro

- Niet-renteopbrengsten: 69 miljoen euro

- Premie-incasso verzekeringsbedrijf: 649 miljoen euro

Een efficiënt bedrijf

- Kosten-inkomstenratio: 64,1 %, exclusief bankenheffing 52,2 %

Belastingen en bankenheffing

- Effectieve belastingvoet: 25,7 %, inclusief bankenheffing 59,4 %

Vertrouwen van klanten in België en Nederland

- Totaal: 1,782 miljoen klanten (+ 35.600)

- België: 1,468 miljoen klanten (+ 30.500)

- Nederland: 313.000 klanten (- 2.900)

- Net Promotor score klanten: 44

Sterke groei

- Gelden van klanten onder beheer: 48,7 miljard euro (+ 3,8 miljard t.o.v. 2018)

Gezond wonen België en Nederland

- Nieuwe woonkredieten aan gezinnen in 2019: 5,9 miljard euro waarvan 0,3 miljard euro herfinanciering van bestaande woonkredieten bij Argenta België

- Woonkredieten in portefeuille: 31,6 miljard euro (+1,8 miljard euro t.o.v. 2018)

Veilige bankverzekeraar

- Kernkapitaalratio: 24,4 % (Deense compromismethode, IRB)

- Solvency II-ratio voor de verzekeraar: 265 %

- Liquidity coverage ratio: 172 %

Groei in tewerkstelling

2.585 medewerkers op de hoofdzetels in Antwerpen, Luxemburg en Breda en in de 441 kantoren.