Argenta-Fund Responsible Materials – Cap

Overzicht

Argenta-Fund Responsible Materials is een compartiment van "Argenta-Fund", een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur.

Kerngegevens

 • Toewijzing van het resultaat

  Kapitalisatie

 • ISIN-code

  LU0104976559

 • Inventariswaarde 30/11/2022

  € 3.805,14

 • Nettoactiva 30/11/2022

  € 17.349.505,52

 • Startdatum

  29/12/1999

 • Initiele inventariswaarde

  € 2.478,94

 • Frequentie van de berekening van de inventariswaarde

  Wekelijks (woensdag)

 • Soort fonds

  Aandelen compartimenten

 • Aanbevolen looptijd

  6 jaar

 • Minimaal intekenbedrag

  0 €

 • Kapitaalgarantie

  Nee

 • Munt

  Euro

 • Duur

  onbeperkt

Beleggingsbeleid

Dit compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen uitgegeven door bedrijven die op duurzame wijze actief zijn in de sectoren van materialen en grondstoffen, die een verbeterend effect hebben op de volksgezondheid of het leefmilieu. Dit kan bij voorbeeld doordat: de materialen minder toxisch zijn, minder afval genereren, meer gerecycleerd of van plantaardige origine zijn; de materialen nodig zijn voor de productie van batterijen of andere grondstoffen die het gebruik van hernieuwbare energie stimuleren; de technologieën die gebruikt worden om efficiënter om te gaan met materiaal en grondstofgebruik.

VigeoEiris en selectiemethodologie

De beheerders van Argenta Asset Management S.A. kiezen de beste bedrijven op het gebied van de ESG-score (Environmental, Social & Governance) volgens de door Argenta in samenwerking met Vigeo Eiris geïmplementeerde duurzaamheidscriteria en methodologie.

De positieve criteria (onder andere afvalbeheer, non-discriminatie en uitsluiting van kinderarbeid) vallen onder zes onderzoeksdomeinen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen: mensenrechten, menselijk kapitaal, milieu, maatschappelijke impact, marktethiek, deugdelijk bestuur. De resultaten in die verschillende domeinen bepalen de ESG-score van een bedrijf, berekend door Vigeo Eiris. Die bedrijven die een ESG-score hebben die ten minste behoort tot de beste 75 % van hun sector komen in aanmerking voor investering in het compartiment.

De beheerders hanteren ook een uitsluitingslijst voor dit compartiment. Vigeo Eiris meet in welke mate bedrijven betrokken zijn bij controversiële activiteiten. Dat doen ze aan de hand van het inkomen dat de betreffende activiteit procentueel bijdraagt aan het totale inkomen van een bedrijf. Onder ‘controversiële activiteiten’ wordt bijvoorbeeld verstaan tabaks-, gok-, seks- of wapenindustrie, dierenmishandeling, …. Het belang van een controverse wordt beoordeeld op basis van onder andere de ernst en de frequentie van de controverse, de bereidheid van het bedrijf tot onderhandelen, de mogelijke financiële gevolgen en de verdere potentiële risico’s.

Vigeo Eiris omschrijft zichzelf als een internationaal agentschap voor ESG onderzoek en diensten voor beleggers en organisaties.

Meer informatie over de selectiemethodologie kan je bekomen op http://vigeo-eiris.com/about-us/methodology-quality-assurance/.

Argenta duurzaamheidsbeleid

Meer informatie over het Argenta duurzaamheidsbeleid, ESG criteria en de uitsluitingslijst kan je bekomen op het tabblad DUURZAAMHEID.

Towards Sustainability Label

Het label 'Towards Sustainability' werd toegekend aan dit compartiment. Je kan de website https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm bezoeken om meer informatie over de kwaliteitsnorm te bekomen.

Dit label is één jaar geldig en wordt jaarlijks herzien. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

De beslissing om te beleggen in dit duurzame compartiment moet rekening houden met alle kenmerken en doelstellingen van het compartiment, zoals beschreven in het prospectus.

Argenta-Fund Responsible Materials wordt actief beheerd. Dit compartiment heeft niet als doel om de prestatie van een benchmark te evenaren. De benchmark MSCI World (100%) wordt gebruikt binnen het kader van risicobeheer. De selectie en de weging van de activa van het compartiment wijken sterk af van de samenstelling van de benchmark.

Risico

Lager risico Hoger risico
1 2 3 4 5 6 7
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico’s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Dit compartiment is hoofdzakelijk onderworpen aan het marktrisico dat verbonden is aan elke investering in aandelen en de belegger riskeert een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.

De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.

De volgende risico’s kunnen door de indicator niet worden bestreken maar zij kunnen een wezenlijk effect op het risico-en opbrengstprofiel van het compartiment hebben.

 •  Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs.
 •  Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen.
 • Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten.

De beschrijving en de details van de risico’s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggers- informatie.

Jaarlijkse rendementen

Kostenstructuur

 • Instapkosten

  max 5,00%

 • Uitstapkosten

  max 0,00%

 • Beheerskosten

  1,50%

 • 1,87%

 • Beurstaks bij uittrede
  (enkel van toepassing voor België)

  1.32% (max. € 4000)

Roerende voorheffing in België

Het gaat om een compartiment van kapitalisatie die minder dan 10% van zijn vermogen in vastrentende effecten investeert. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, als u een particuliere belegger bent die in België woont.

Het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het ex ante document zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans, de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis beschikbaar in het Frans, bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in een Argenta-kantoor. De belegger kan ook deze documenten vinden in het rubriek Documenten van elk compartiment vanaf het tabblad Onze fondsen. De netto-inventariswaarde van de compartimenten wordt gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’ en via het tabblad Onze fondsen. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel. De belegger kan ook het document Rechten van de aandeelhouders in het Nederlands vinden onder het tabblad Bescherming van de beleggers.