Argenta Portfolio Defensive – Cap

Overzicht

Dit is een reclamemededeling betreffende de aankoop van aandelen in een fonds. Gelieve het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus zorgvuldig te lezen alvorens een investeringsbeslissing te nemen. Argenta Portfolio Defensive is een compartiment van "Argenta Portfolio", een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur.

Kerngegevens

 • Toewijzing van het resultaat

  Kapitalisatie

 • ISIN-code

  LU0476177075

 • Inventariswaarde 08/06/2023

  € 117,35

 • Nettoactiva 08/06/2023

  € 590.618.021,80

 • Startdatum

  18/03/2010

 • Initiele inventariswaarde

  € 1.000,00

 • Frequentie van de berekening van de inventariswaarde

  Wekelijks (donderdag)

 • De inventariswaarde van de aandelen van dit compartiment werd op datum van 21 februari 2019 door tien gedeeld.

 • Soort fonds

  Profielfondsen

 • Aanbevolen looptijd

  3 jaar

 • Classificatie SFDR

  8

 • Minimaal intekenbedrag

  0 €

 • Kapitaalgarantie

  Nee

 • Munt

  Euro

 • Duur

  onbeperkt

Beleggingsbeleid

Dit compartiment belegt in een mix van aandelen, obligaties en fondsen. Het doel van Argenta Portfolio Defensive is om een zo hoog mogelijk rendement te halen. Daarbij kan er in de meest gunstige marktomstandigheden maximum 50% van het compartiment worden toegewezen aan aandelen of aan fondsen die beleggen in aandelen of aan gemengde fondsen.

Het compartiment wordt actief beheerd.

**Referentiebenchmark**: 30% aandelen (22,5% MSCI World + 7,5% MSCI Europe) en 70% obligaties (35% ICE BofA ML Global Broad Market + 35% ICE BofA ML EMU Large Cap).

Deze referentiebenchmark wordt maar gebruikt in het kader van het risicobeheer. 

Duurzaamheid

Bij de beslissing om in dit compartiment te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van het compartiment. Dit compartiment promoot ecologische of sociale kenmerken. Het zal minimaal 20% van zijn activa in duurzame beleggingen investeren. Om dit minimum van 20% te bereiken, belegt het via aandelen in bedrijven die een ESG (Environmental, Social & Governance) score hebben die behoort tot de beste van hun sector en die een duurzame economische activiteit uitoefenen die bijdraagt aan de verwezenlijking van één of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals (“SDG”)) of die overeenkomt met de doelstellingen van artikel 9 van Taxonomie Verordening. Om dit minimum van 20% duurzame beleggingen te bereiken, kunnen de beheerders ook bedrijfsobligaties selecteren die zijn uitgegeven door diezelfde duurzame bedrijven en/of staatsobligaties die worden uitgegeven door landen die het Klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend en die ook een positieve bijdrage leveren aan het behalen van één of meer SDGs. Groene, sociale en duurzame obligaties worden automatisch opgenomen in het duurzame beleggingsgedeelte van de portefeuille. Het compartiment mag tot 10% van haar netto activa bijkomend investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. Het aandeel duurzame beleggingen van ICBE’s die vallen onder artikel 8 van de SFDR Verordening en ICBE’s die vallen onder artikel 9 van de SFDR Verordening, die in de portefeuille aanwezig zijn, tellen ook mee bij de berekening van duurzame beleggingen. Meer informatie over de ecologische en sociale kenmerken die door dit compartiment worden gepromoot, zijn beleggingsstrategie, het aandeel beleggingen, zijn methodologie en de data is te vinden op het tabblad DUURZAAMHEIDSINFORMATIE. Dit compartiment houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (PAI).  

Risico

1 2 3 4 5 6 7
 
Laag risico Hoog risico
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat je het product houdt voor 3 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien je in een vroeg stadium verkoopt en je kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij je niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

Andere relevante significante risico's die niet in aanmerking worden genomen in de synthetische risico-indicator: liquiditeitsrisico (het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs), operationele risico (het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen) en kredietrisico (het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten).

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kun je je belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij je niet kunnen betalen wat je verschuldigd is, zou je je gehele inleg kunnen verliezen.

De beschrijving en de details van de risico's van dit compartiment vindt u in het prospectus.

Jaarlijkse rendementen

Kostenstructuur

 • Instapkosten

  max 1,00%

 • Uitstapkosten

  max 0,00%

 • Beheerskosten

  1,25%

 • Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten

  1,68%

 • Transactiekosten

  0.12%

 • Beurstaks bij uittrede
  (enkel van toepassing voor België)

  1.32% (max. € 4000)

Roerende voorheffing in België

Het gaat om een compartiment van kapitalisatie die meer dan 10% van zijn vermogen in vastrentende effecten investeert. Bijgevolg betaalt u 30% roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Deze rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (minus de minwaarden) uit de vastrentende waarden.

Het prospectus, het Essentiële-Informatiedocument en het ex ante document zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans, de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis beschikbaar in het Frans, bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in een Argenta-kantoor. De belegger kan ook deze documenten vinden in het rubriek Documenten van elk compartiment vanaf het tabblad Onze fondsen. De netto-inventariswaarde van de compartimenten wordt gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’ en via het tabblad Onze fondsen. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel. De belegger kan ook het document Rechten van de aandeelhouders in het Nederlands vinden onder het tabblad Bescherming van de beleggers.