Argenta Portfolio Dynamic – Cap

Overzicht

Argenta Portfolio Dynamic is een compartiment van "Argenta Portfolio", een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 8 december 2009 voor een onbepaalde duur.

Kerngegevens

 • Toewijzing van het resultaat

  Kapitalisatie

 • ISIN-code

  LU0476180459

 • Inventariswaarde 01/12/2022

  € 170,86

 • Nettoactiva 01/12/2022

  € 482.827.489,79

 • Startdatum

  18/03/2010

 • Initiele inventariswaarde

  € 1.000,00

 • Frequentie van de berekening van de inventariswaarde

  Wekelijks (donderdag)

 • De inventariswaarde van de aandelen van dit compartiment werd op datum van 21 februari 2019 door tien gedeeld.

 • Soort fonds

  Profielfondsen

 • Aanbevolen looptijd

  6 jaar

 • Minimaal intekenbedrag

  0 €

 • Kapitaalgarantie

  Nee

 • Munt

  Euro

 • Duur

  onbeperkt

Beleggingsbeleid

Het compartiment investeert in aandelen en in obligaties, in deelbewijzen van monetaire en obligatie ICB’s, in deelbewijzen van ICB’s die beleggen in aandelen en in deelbewijzen van gemengde ICB’s. Tevens zijn er geen beperkingen bij de directe beleggingen in aandelen, de beleggingen in deelbewijzen in ICB’s die beleggen in aandelen en in deelbewijzen van gemengde ICB’s. Deze kunnen dus 100% van de waarde van het compartiment vertegenwoordigen. Het kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito’s. Daarnaast kan het compartiment ook liquide middelen bezitten

Het compartiment kan ook tot 15% van de waarde van het compartiment beleggen in deelbewijzen in ICB’s die investeren in door activa gedekte effecten (ABS) en in door hypotheek gedekte effecten (MBS).

ARGENTA PORTFOLIO – DYNAMIC wordt actief beheerd. Dit compartiment heeft niet als doel om de prestatie van een benchmark te evenaren. Een samengestelde benchmark wordt gebruikt binnen het kader van risicobeheer: 75 % aandelen (56,25 % MSCI World + 18,75 % MSCI Europe) en 25 % obligaties (12,5 % ICE BofA ML Global Broad Market + 12,5 % ICE BofA ML EMU Large Cap). De selectie en de weging van de activa van het compartiment wijken sterk af van de samenstelling van de benchmark.

Risico

Lager risico Hoger risico
1 2 3 4 5 6 7
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico’s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het compartiment is vooral blootgesteld aan markt-, rente- en kredietrisico’s die verbonden zijn aan elke investering in aandelen en obligaties. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 5 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.

De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.

De volgende risico’s kunnen door de indicator niet worden bestreken maar zij kunnen een wezenlijk effect op het risico-en opbrengstprofiel van het compartiment hebben.

 • Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs.
 •  Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen.
 •  Kredietrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten.

De beschrijving en de details van de risico’s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie.

Jaarlijkse rendementen

Kostenstructuur

 • Instapkosten

  max 5,00%

 • Uitstapkosten

  max 0,00%

 • Beheerskosten

  1,25%

 • 1,78%

 • Beurstaks bij uittrede
  (enkel van toepassing voor België)

  1.32% (max. € 4000)

Roerende voorheffing in België

Het compartiment kan meer dan 10% van zijn vermogen investeren in vastrentende effecten. In dat geval betaalt u een roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Deze rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (minus de minwaarden) uit de vastrentende waarden. Belegt het compartiment minder dan 10% van zijn vermogen in vastrentende effecten? Dan betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, als u een particuliere belegger bent die in België woont.

Het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het ex ante document zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans, de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis beschikbaar in het Frans, bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in een Argenta-kantoor. De belegger kan ook deze documenten vinden in het rubriek Documenten van elk compartiment vanaf het tabblad Onze fondsen. De netto-inventariswaarde van de compartimenten wordt gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’ en via het tabblad Onze fondsen. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel. De belegger kan ook het document Rechten van de aandeelhouders in het Nederlands vinden onder het tabblad Bescherming van de beleggers.