Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief – Cap

Overzicht

Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief is een compartiment van "Argenta-Fund", een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur.

Kerngegevens

 • Toewijzing van het resultaat

  Kapitalisatie

 • ISIN-code

  LU0971097299

 • Inventariswaarde 30/11/2022

  € 1.150,49

 • Nettoactiva 30/11/2022

  € 114.576.397,53

 • Startdatum

  20/11/2013

 • Initiele inventariswaarde

  € 1.000,00

 • Frequentie van de berekening van de inventariswaarde

  Wekelijks (woensdag)

 • Soort fonds

  Gemengde compartimenten

 • Aanbevolen looptijd

  5 jaar

 • Minimaal intekenbedrag

  0 €

 • Kapitaalgarantie

  Nee

 • Munt

  Euro

 • Duur

  onbeperkt

Beleggingsbeleid

Het compartiment belegt in schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van duurzame ondernemingen en/of overheidsobligaties uitgegeven door landen die voorkomen op een lijst van duurzame overheden gebaseerd op de Sovereign Sustainability Rating berekend door Vigeo Eiris. De rest van de portefeuille bestaat uit in aandelen die binnen hun sector bij de besten scoren op het gebied van duurzaamheid. Tevens vertegenwoordigen de beleggingen in aandelen niet meer dan 70 % van de waarde van het compartiment.  

VigeoEiris en selectiemethodologie

Om de lijst Sovereign Sustainability Rating vast te stellen, voert Vigeo Eiris een analyse uit op basis van een ruime set van performantie- en risico-indicatoren, die opgedeeld zijn in drie groepen: milieubescherming, rechtstaat en bestuur, sociale zekerheid en solidariteit.

De gebruikte criteria zijn bijvoorbeeld: de bescherming van watervoorraden, de bescherming van de biodiversiteit, de bevordering van onderwijs, de toegang tot gezondheidsinfrastructuur, de deelname aan internationale mensenrechtenverdragen, de inzet om gendergerelateerde discriminatie te voorkomen, de eerbiediging van de rechten van kinderen. De resultaten in die verschillende domeinen bepalen de score van een land.

Enkel landen met een Sovereign Sustainability Rating boven de 70 komen in aanmerking voor de selectie van die overheidsobligaties in het compartiment.

De beheerders van Argenta Asset Management S.A. kiezen de beste bedrijven op het gebied van de ESG-score (Environmental, Social & Governance) volgens de door Argenta in samenwerking met Vigeo Eiris geïmplementeerde duurzaamheidscriteria en methodologie.

De positieve criteria (onder andere afvalbeheer, non-discriminatie en uitsluiting van kinderarbeid) vallen onder zes onderzoeksdomeinen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen: mensenrechten, menselijk kapitaal, milieu, maatschappelijke impact, marktethiek, deugdelijk bestuur. De resultaten in die verschillende domeinen bepalen de ESG-score van een bedrijf, berekend door Vigeo Eiris. Die bedrijven die een ESG-score hebben die ten minste behoort tot de beste 75 % van hun sector komen in aanmerking voor investering in het compartiment.

De beheerders hanteren ook een uitsluitingslijst voor dit compartiment. Vigeo Eiris meet in welke mate bedrijven betrokken zijn bij controversiële activiteiten. Dat doen ze aan de hand van het inkomen dat de betreffende activiteit procentueel bijdraagt aan het totale inkomen van een bedrijf. Onder ‘controversiële activiteiten’ wordt bijvoorbeeld verstaan tabaks-, gok-, seks- of wapenindustrie, dierenmishandeling, …. Het belang van een controverse wordt beoordeeld op basis van onder andere de ernst en de frequentie van de controverse, de bereidheid van het bedrijf tot onderhandelen, de mogelijke financiële gevolgen en de verdere potentiële risico’s.

Vigeo Eiris omschrijft zichzelf als een internationaal agentschap voor ESG onderzoek en diensten voor beleggers en organisaties.

Meer informatie over de selectiemethodologie kan je bekomen op http://vigeo-eiris.com/about-us/methodology-quality-assurance/.

Argenta duurzaamheidsbeleid

Meer informatie over het Argenta duurzaamheidsbeleid, ESG criteria en de uitsluitingslijst kan je bekomen op het tabblad DUURZAAMHEID.

Towards Sustainability label

Het label 'Towards Sustainability' werd toegekend aan dit compartiment. Je kan de website https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm bezoeken om meer informatie over de kwaliteitsnorm te bekomen.

Dit label is één jaar geldig en wordt jaarlijks herzien. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informative over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

De beslissing om te beleggen in dit duurzame compartiment moet rekening houden met alle kenmerken en doelstellingen van het compartiment, zoals beschreven in het prospectus.

Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief wordt actief beheerd. Dit compartiment heeft niet als doel om de prestatie van een benchmark te evenaren. Een samengestelde benchmark wordt gebruikt binnen het kader van risicobeheer: 40 % aandelen (30 % MSCI World + 10 % MSCI Europe) en 60 % obligaties (30 % ICE BofA ML Global Broad Market + 30 % ICE BofA ML EMU Large Cap). De selectie en de weging van de activa van het compartiment wijken sterk af van de samenstelling van de benchmark.

Risico

Lager risico Hoger risico
1 2 3 4 5 6 7
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico’s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Het compartiment is hoofdzakelijk blootgesteld aan markt-, rente- en kredietrisico’s die verbonden zijn aan elke investering in aandelen en obligaties. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 4 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.

De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.

De volgende risico’s kunnen door de indicator niet worden bestreken maar zij kunnen een wezenlijk effect op het risico-en opbrengstprofiel van het compartiment hebben.

 • Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs.
 •  Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen.
 •  Kredietrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten.

De beschrijving en de details van de risico’s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie.

Jaarlijkse rendementen

Kostenstructuur

 • Instapkosten

  max 5,00%

 • Uitstapkosten

  max 0,00%

 • Beheerskosten

  1,30%

 • 1,65%

 • Beurstaks bij uittrede
  (enkel van toepassing voor België)

  1.32% (max. € 4000)

Roerende voorheffing in België

Het gaat om een compartiment van kapitalisatie die meer dan 10% van zijn vermogen in vastrentende effecten investeert. Bijgevolg betaalt u 30% roerende voorheffing op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Deze rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (minus de minwaarden) uit de vastrentende waarden.

Het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het ex ante document zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans, de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis beschikbaar in het Frans, bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in een Argenta-kantoor. De belegger kan ook deze documenten vinden in het rubriek Documenten van elk compartiment vanaf het tabblad Onze fondsen. De netto-inventariswaarde van de compartimenten wordt gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’ en via het tabblad Onze fondsen. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel. De belegger kan ook het document Rechten van de aandeelhouders in het Nederlands vinden onder het tabblad Bescherming van de beleggers.