Argenta-Fund Responsible Growth Fund - Dis

Overzicht

Dit is een reclamemededeling betreffende de aankoop van aandelen in een fonds. Gelieve het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus zorgvuldig te lezen alvorens een investeringsbeslissing te nemen. Argenta-Fund Responsible Growth Fund is een compartiment van "Argenta-Fund", een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur.

Kerngegevens

 • Toewijzing van het resultaat

  Distributie

 • ISIN-code

  LU1243880074

 • Inventariswaarde 19/06/2024

  € 1.933,14

 • Nettoactiva 19/06/2024

  € 20.979.656,97

 • Startdatum

  13/04/2016

 • Initiele inventariswaarde

  € 1.524,94

 • Frequentie van de berekening van de inventariswaarde

  Wekelijks (woensdag)

 • Soort fonds

  Gemengde compartimenten

 • Aanbevolen looptijd

  6 jaar

 • Classificatie SFDR

  9

 • Minimaal intekenbedrag

  0 €

 • Kapitaalgarantie

  Nee

 • Munt

  Euro

 • Duur

  onbeperkt

Beleggingsbeleid

Het compartiment streeft een zekere geografische en sectorale spreiding na. Er zijn geen beperkingen bij de beleggingen in aandelen. Deze kunnen dus 100% van de waarde van de portefeuille vertegenwoordigen.
Het compartiment investeert in bedrijven die in de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets).

Het compartiment wordt actief beheerd, zonder referentie aan een referentiebenchmark.

Duurzaamheid

Bij de beslissing om in dit compartiment te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van het compartiment.

Dit compartiment heeft een duurzame beleggingsdoelstelling. Het zal minimaal 80% van zijn activa in duurzame beleggingen investeren. Om dit minimum van 80% te bereiken, belegt het in bedrijven die een ESG (Environmental, Social & Governance) score hebben die behoort tot de beste van hun sector en die een duurzame economische activiteit uitoefenen die bijdraagt aan de verwezenlijking van één of meer duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals (“SDG”)) of die overeenkomt met de doelstellingen van artikel 9 van Taxonomie Verordening. Om dit minimum van 80% duurzame beleggingen te bereiken, kunnen de beheerders ook bedrijfsobligaties selecteren die zijn uitgegeven door diezelfde duurzame bedrijven en/of staatsobligaties die worden uitgegeven door landen die het Klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend en die ook een positieve bijdrage leveren aan het behalen van één of meer SDGs en/of in obligaties uitgegeven door supranationale instellingen waarvan één of meer van de hierboven genoemde staten deel uitmaken. Groene, sociale en duurzame obligaties worden automatisch opgenomen in het duurzame beleggingsgedeelte van de portefeuille.

Meer informatie over de ecologische en sociale kenmerken die door dit compartiment worden gepromoot, zijn beleggingsstrategie, het aandeel beleggingen, zijn methodologie en de data is te vinden op het tabblad DUURZAAMHEIDSINFORMATIE. 

Dit compartiment houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (PAI).

Label Towards Sustainability

Het label 'Towards Sustainability' werd toegekend aan dit compartiment. Je kan de website https://www.towardssustainability.be/nl/de-kwaliteitsnorm bezoeken om meer informatie over de kwaliteitsnorm te bekomen. Dit label is één jaar geldig en wordt jaarlijks herzien. De toekenning van dit label aan het compartiment betekent niet dat het product beantwoordt aan je eigen doelstellingen inzake duurzaamheid of dat het label voldoet aan de vereisten van toekomstige nationale of Europese regels. Voor meer informatie over dit onderwerp, zie www.fsma.be/nl/duurzame-financiering.

Bekijk het duurzaamheidsbeleid van Argenta-Fund Responsible Growth Fund.

Risico

1 2 3 4 5 6 7
 
Laag risico Hoog risico
Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat je het product houdt voor 6 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien je in een vroeg stadium verkoopt en je kunt minder terugkrijgen.

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij je niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is.

Andere relevante significante risico's die niet in aanmerking worden genomen in de synthetische risico-indicator: liquiditeitsrisico (het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs), operationele risico (het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen) en kredietrisico (het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten).

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kun je je belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij je niet kunnen betalen wat je verschuldigd is, zou je je gehele inleg kunnen verliezen.

De beschrijving en de details van de risico's van dit compartiment vindt u in het prospectus.

Jaarlijkse rendementen

Kostenstructuur

 • Instapkosten

  max 2,00%

 • Uitstapkosten

  max 0,00%

 • Beheerskosten

  1,50%

 • Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten

  1,85%

 • Transactiekosten

  0.37%

Roerende voorheffing in België

Het gaat om een compartiment van distributie die meer dan 10% van zijn vermogen in vastrentende effecten investeert. Bijgevolg betaalt u 30% roerende voorheffing, voor de vanaf 01.01.2018 verworven deelbewijzen, op de zogenaamde rentecomponent als u uw deelbewijzen verkoopt. Deze rentecomponent omvat de renteopbrengsten en meerwaarden (minus de minwaarden) uit de vastrentende waarden. Bij uitkering van een dividend betaalt u een roerende voorheffing van 30%.

Het prospectus, het Essentiële-Informatiedocument en het ex ante document zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans, de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis beschikbaar in het Frans, bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in een Argenta-kantoor. De belegger kan ook deze documenten vinden in het rubriek Documenten van elk compartiment vanaf het tabblad Onze fondsen. De netto-inventariswaarde van de compartimenten wordt gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’ en via het tabblad Onze fondsen. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel. De belegger kan ook het document Rechten van de aandeelhouders in het Nederlands vinden onder het tabblad Bescherming van de beleggers.