Argenta-Fund Longer Life Dynamic – Cap

Overzicht

Argenta-Fund Longer Life Dynamic is een compartiment van "Argenta-Fund", een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur.

Kerngegevens

 • Toewijzing van het resultaat

  Kapitalisatie

 • ISIN-code

  LU1600559873

 • Inventariswaarde 30/11/2022

  € 1.620,75

 • Nettoactiva 30/11/2022

  € 406.404.508,92

 • Startdatum

  22/05/2017

 • Initiele inventariswaarde

  € 1.000,00

 • Frequentie van de berekening van de inventariswaarde

  Wekelijks (woensdag)

 • Soort fonds

  Aandelen compartimenten

 • Aanbevolen looptijd

  6 jaar

 • Minimaal intekenbedrag

  0 €

 • Kapitaalgarantie

  Nee

 • Munt

  Euro

 • Duur

  onbeperkt

Beleggingsbeleid

Het compartiment belegt hoofdzakelijk in aandelen uitgegeven door bedrijven die op een belangrijke wijze gedreven worden door de vergrijzende bevolking (zoals gezondheidszorg, gezonde voeding, ontspanning, financiële planning, cosmetica, reizen,...) en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets).

Daarnaast kan het compartiment tot maximaal 49% beleggen in andere aandelen die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus. Het compartiment kan liquide middelen bezitten en mag het tot 10 % van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. Het compartiment kan tot maximaal 10% beleggen in andere activa die voldoen aan de algemene bepalingen van het prospectus.

Argenta-Fund Longer Life Dynamic wordt actief beheerd. Dit compartiment heeft niet als doel om de prestatie van een benchmark te evenaren. De benchmark MSCI World (100%) wordt gebruikt binnen het kader van risicobeheer. De selectie en de weging van de activa van het compartiment wijken sterk af van de samenstelling van de benchmark.

 

Risico

Lager risico Hoger risico
1 2 3 4 5 6 7
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico’s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Dit compartiment is hoofdzakelijk onderworpen aan het marktrisico dat verbonden is aan elke investering in aandelen en de belegger riskeert een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 5 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.

De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.

De volgende risico’s kunnen door de indicator niet worden bestreken maar zij kunnen een wezenlijk effect op het risico-en opbrengstprofiel van het compartiment hebben.

 •  Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs.
 •  Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen.
 • Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten.

De beschrijving en de details van de risico’s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggers- informatie.

Jaarlijkse rendementen

Kostenstructuur

 • Instapkosten

  max 5,00%

 • Uitstapkosten

  max 0,00%

 • Beheerskosten

  1,50%

 • 1,88%

 • Beurstaks bij uittrede
  (enkel van toepassing voor België)

  1.32% (max. € 4000)

Roerende voorheffing in België

Het gaat om een compartiment van kapitalisatie die minder dan 10% van zijn vermogen in vastrentende effecten investeert. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, als u een particuliere belegger bent die in België woont.

Het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het ex ante document zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans, de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis beschikbaar in het Frans, bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in een Argenta-kantoor. De belegger kan ook deze documenten vinden in het rubriek Documenten van elk compartiment vanaf het tabblad Onze fondsen. De netto-inventariswaarde van de compartimenten wordt gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’ en via het tabblad Onze fondsen. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel. De belegger kan ook het document Rechten van de aandeelhouders in het Nederlands vinden onder het tabblad Bescherming van de beleggers.