Argenta-Fund Lifestyle Dynamic - dis

Overzicht

Argenta-Fund Lifestyle Dynamic is een compartiment van "Argenta-Fund", een SICAV naar Luxemburgs recht (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur.

Kerngegevens

 • Toewijzing van het resultaat

  Distributie

 • ISIN-code

  LU1243879068

 • Inventariswaarde 14/10/2020

  € 6.867,13

 • Nettoactiva 14/10/2020

  € 7.362.177,39

 • Startdatum

  13/04/2016

 • Initiele inventariswaarde

  € 4.547,05

 • Frequentie van de berekening van de inventariswaarde

  Wekelijks (woensdag)

 • Soort fonds

  Aandelen compartimenten

 • Aanbevolen looptijd

  6 jaar

 • Minimaal intekenbedrag

  0 €

 • Kapitaalgarantie

  Nee

 • Munt

  Euro

Beleggingsbeleid

Het compartiment belegt vooral in aandelen van bedrijven uit de distributie- of consumptiegoederensector  die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets). Het compartiment kan ook liquide middelen bezitten en mag tot 10% van zijn nettoactiva investeren in aandelen van andere ICBE’s of andere ICB’s. 

Risico

Lager risico Hoger risico
1 2 3 4 5 6 7
Potentieel lager rendement Potentieel hoger rendement

Deze cijfers geven een schatting van de mogelijke prestatie en van het risico op verlies van uw volledige kapitaal of van een deel ervan. Meestal betekent een groter winstperspectief ook het nemen van meer risico’s. De laagste categorie betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.

Dit compartiment is hoofdzakelijk onderworpen aan het marktrisico dat verbonden is aan elke investering in aandelen en de belegger riskeert een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.

De historische gegevens, zoals die welke voor de berekening van de synthetische indicator, vormen niet altijd een betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het compartiment. Er kan niet worden gegarandeerd dat de desbetreffende risico- en opbrengstcategorie ongewijzigd blijft.

De belangrijkste risico’s van dit compartiment zijn:

•  Marktrisico: een groot deel van de opbrengst van het compartiment is onderworpen aan de schommelingen van de aandelenmarkt. De beurs is afhankelijk van de politieke en economische situatie. Hoe meer aandelen in het compartiment, hoe groter dit marktrisico is.

•  Operationele risico: het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen is eerder laag voor dit compartiment.

•  Tegenpartijrisico: het risico op wanbetaling van de tegenpartijen is eerder laag voor dit compartiment.

•  Concentratierisico: het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten is eerder gemiddeld voor dit compartiment.

•  Liquiditeitsrisico: het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs is eerder laag voor dit compartiment.

De beschrijving en de details van de risico’s van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggers- informatie.

Jaarlijkse rendementen

Kostenstructuur

 • Instapkosten

  max 5,00%

 • Uitstapkosten

  max 0,00%

 • Beheerskosten

  1,50%

 • 1,92%

Roerende voorheffing in België

Het gaat om een compartiment van distributie die minder dan 10% van zijn vermogen in vastrentende effecten investeert. Daarom betaalt u geen roerende voorheffing als u uw deelbewijzen verkoopt en moet u de opbrengst niet aangeven in uw personenbelasting, als u een particuliere belegger bent die in België woont. Bij uitkering van een dividend betaalt u een roerende voorheffing van 30%.

Het prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het ex ante document zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans, de jaar- en halfjaarverslagen zijn gratis beschikbaar in het Frans, bij de financiële dienst (Argenta Spaarbank nv, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen) of in een Argenta-kantoor. De belegger kan ook deze documenten vinden in het rubriek DOCUMENTEN. De netto-inventariswaarde van de compartimenten wordt gepubliceerd in ‘L’Écho’ en ‘De Tijd’ en in het rubriek OVERZICHT. Iedere belegger kan een klacht indienen bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, Boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg, net als bij Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel.